lt
en ru
Pradžia
En Ru

Asmens duomenų apsauga

Viešoji įstaiga Būsto energijos taupymo agentūra (toliau – Agentūra) asmens duomenis tvarko vadovaudamasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas) reikalavimais.

Duomenų valdytojo kontaktiniai duomenys

Duomenų valdytojas – Viešoji įstaiga Būsto energijos taupymo agentūra.
Kontaktiniai duomenys: tel. (8 5) 270 5455; el. paštas: info@betalt.lt; adresas: Švitrigailos g. 11B, LT-03228 Vilnius, Lietuva.

Duomenų apsaugos pareigūnas

Už asmens duomenų apsaugos reikalavimų įgyvendinimo ir laikymosi stebėseną ir priežiūrą Agentūroje atsakingas duomenų apsaugos pareigūnas, kuris skiriamas Agentūros direktoriaus įsakymu.
Agentūros duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys:
el. paštas: duomenu.apsauga@betalt.lt
tel.: +370 659 98 740

Asmens duomenų tvarkymo VšĮ Būsto energijos taupymo agentūra taisyklės

En Ru